خدمات ما

اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی

با توجه به اینکه پرینترهای سه بعدی قابلیت چاپ هر نوع طرح و نقشه را دارند، تیم متخصص معماری و سازه ژئومارس همواره می تواند در این راستا به کاربران ایده ها و تجربیات خود را منتقل کنند. همچنین ژئومارس خود به عنوان مجری پروژه های ساختمانی و یا معماری می تواند به کارفرمایان کمک کند و در نقش مجری فعالیت های مورد نیاز را تا پایان پروژه به عهده گیرد

تولید قطعات صنعتی

تولید قطعات صنعتی در مقیاس بزرگ با پرینتر سه بعدی پلیمری در صنایع مختلف خودروسازی، موتورسازی، هوافضا، هوایی و ...

تولید قطعات عمرانی و ترافیکی

تولید قطعات عمرانی و ترافیکی با پرینتر سه بعدی پلیمری برای شهرداری ها

قطعات بیومکانیک

طراحی و ساخت قطعات مربوط به زمینه بیومکانیک با پرینتر سه بعدی مثل رگ مصنوعی، استخوان، اسکفولد، ایمپلنت، استنت و اینزرت

رگ مصنوعی: کاربرد در بایومکانیک

الگوهای مختلف پرینت: متامتریال

قطعه فلوباکس: از دو نوع PLA و زاویه متفاوت

به بالای صفحه بردن